مرور برچسب

تست دقیق فیشر

آزمون دقیق فیشر (Fisher’s Exact Test)

آزمون دقیق فیشر که استقلال فیشر نیز نامیده می‌شود، یک آزمون آماری کاربردی در حوزه‌های مختلف ازجمله یادگیری عمیق و یادگیری ماشین است. زمانی که به دنبال یافتن تفاوت بین دو متغیر اسمی هستیم، این آزمون کاربرد دارد. تست دقیق فیشر برای داده‌های…