مرور برچسب

یادگیری آماری

آزمون دقیق فیشر (Fisher’s Exact Test)

آزمون دقیق فیشر که استقلال فیشر نیز نامیده می‌شود، یک آزمون آماری کاربردی در حوزه‌های مختلف ازجمله یادگیری عمیق و یادگیری ماشین است. زمانی که به دنبال یافتن تفاوت بین دو متغیر اسمی هستیم، این آزمون کاربرد دارد. تست دقیق فیشر برای داده‌های…

تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های مستقل (ICA)

تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های مستقل (ICA) یک تکنیک آماری در یادگیری ماشین برای آشکار کردن عامل‌های پنهان مسئله است. (عوامل پنهان زیر مجموعه‌ای از متغیرها، اندازه گیری‌ها یا سیگنال‌های تصادفی هستند.) برخلاف تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی که به حداکثر…

کشیدگی آماری (Kurtosis)

Kurtosis یک معیار اندازه‌گیری آماری است که برای توصیف توزیع‌ها به‌کار می‌رود و امتیاز خوشه‌ها در دم (انتهای توزیع) یا قله (بلندترین قسمت توزیع) را مشخص می‌کند. این معیار در واقع یک معیار توصیفی است که میزان قله‌ای بودن و مسطح بودن یک توزیع…

یادگیری آماری (Statistical learning theory)

اصل و اساس علم داده، یادگیری بر اساس داده‌های موجود است که از طریق علم یادگیری آماری صورت می‌گیرد. تئوری یادگیری آماری، چارچوبی برای یادگیری ماشین تحت نظارت و بدون نظارت است، که بر مبنای آمار و تحلیل تابع بنا شده است. در واقع این تئوری با…