مرور برچسب

machine lerning

یادگیری آماری (Statistical learning theory)

اصل و اساس علم داده، یادگیری بر اساس داده‌های موجود است که از طریق علم یادگیری آماری صورت می‌گیرد. تئوری یادگیری آماری، چارچوبی برای یادگیری ماشین تحت نظارت و بدون نظارت است، که بر مبنای آمار و تحلیل تابع بنا شده است. در واقع این تئوری با…