مرور برچسب

PCA

کاهش ویژگی (Feature reduction)

کاهش ویژگی ازجمله اقدامات پیش‌پردازش داده‌های مسائل یادگیری ماشین است، که با در نظر گرفتن این موضوع که برخی از ویژگی‌های مسئله باهم همبستگی و ارتباط دارند، برخی از ویژگی‌ها را حذف و تنها مؤلفه‌های اصلی مسئله را حفظ می‌کند. در این مقاله…

استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی

انتخاب ویژگی اهمیت ویژگی‌های موجود را رتبه‌بندی می‌کند و آن‌هایی که اهمیت کم‌تری دارند را کنار می‌گذارد (هیچ ویژگی جدیدی تولید نمی‌شود). استخراج ویژگی تعداد ویژگی‌های دیتاست را کاهش می‌دهد؛ از طریق ایجاد ویژگی‌های جدید از ویژگی‌های موجود و…