مرور برچسب

wrapper

استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی

انتخاب ویژگی اهمیت ویژگی‌های موجود را رتبه‌بندی می‌کند و آن‌هایی که اهمیت کم‌تری دارند را کنار می‌گذارد (هیچ ویژگی جدیدی تولید نمی‌شود). استخراج ویژگی تعداد ویژگی‌های دیتاست را کاهش می‌دهد؛ از طریق ایجاد ویژگی‌های جدید از ویژگی‌های موجود و…